Algemene verkoopvoorwaarden

Belgian Trading Company N.V.

Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 273, 1150 Brussel

+32 2 543 68 90

info@beltracy.be

BTW: BE 0403.160.407

1.       ALGEMEENHEDEN

 1.1. Toepassing. Enkel huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing in overeenkomsten die gesloten worden tussen Belgian Trading Company N.V. met maatschappelijke zetel Tervurenlaan 273, 1150 Brussel, ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nummer 0403.160.407 (“Beltracy”) en een koper (“Koper”). Door een bestelling te plaatsen, erkent de Koper kennis te hebben kunnen nemen van deze algemene verkoopvoorwaarden (“AVV”) en deze te aanvaarden. Eventuele afwijkingen, zelfs indien vermeld op de bestelbon van de Koper, zijn enkel van toepassing mits schriftelijk akkoord van Beltracy. Zelfs in dat geval blijven huidige AVV van toepassing voor alle punten waar niet uitdrukkelijk van afgeweken werd. Beltracy behoudt zich het recht om deze AVV steeds aan te passen, waarbij de nieuwe versie van de algemene voorwaarden van toepassing is op de bestellingen die na deze wijziging werden geplaatst.

 1.2. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank. Op alle contracten aangegaan door Beltracy is enkel het Belgisch recht (met uitsluiting van het verdrag der verenigde naties van 11 april 1980 inzake de internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en het verdrag van 14 juni 1974 inzake de verjaring bij internationale koop van roerende zaken) van toepassing. Voor alle geschillen zijn enkel de Rechtbanken van Brussel bevoegd.

 ​1.3. Deelbaarheid. Indien één (volledig of gedeeltelijk) of meerdere bepalingen van deze AVV nietig of niet-afdwingbaar zouden zijn, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen of van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet nietig of niet-afdwingbaar is. In een dergelijk geval zullen Beltracy en de Koper te goeder trouw onderhandelen om de strijdige of niet-afdwingbare bepaling te vervangen door een rechtsgeldige en afdwingbare bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

 2.          PRIJZEN, OFFERTEN EN BESTELLINGEN

 2.1. Prijzen. De prijzen zijn netto en exclusief BTW. Alle taksen, rechten en kosten vallen ten laste van de Koper. Promoties en speciale aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt..

 2.2. Prijsherziening. Beltracy behoudt zich het recht voor om prijzen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te herzien. Prijslijsten zijn op aanvraag beschikbaar en kunnen online geraadpleegd of gedownload worden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden de prijzen die in deze lijsten vermeld staan op het moment van de bestelling. Beltracy behoudt zicht het recht voor om de overeengekomen prijzen te herzien, zelfs na datum van de bestelling, in geval van een stijging van de parameters die een reële kost in de prijs vertegenwoordigen (zoals maar niet beperkt tot, de prijs van de grondstoffen, energie, materialen, de loonkosten, edm.). Beltracy behoudt zich het recht voor de prijzen te corrigeren bij materiële vergissingen, reken- of drukfouten.

 2.3. Offerten. Prijzen zijn slechts bindend door een schriftelijke bevestiging van Beltracy. De geldigheidsduur van de offerten is beperkt tot 30 dagen, tenzij anders vermeld. De prijsofferten zijn gebaseerd op de op dat ogenblik geldende koperkoers en tarieven.

 2.4. Bestellingen. De Koper verbindt zich onherroepelijk door zijn bestelling, maar Beltracy staat er slechts voor in na schriftelijke bevestiging. Beltracy behoudt zich op ieder ogenblik het recht om de bestelling te weigeren zonder enige schadevergoeding of verhaalsrecht voor de Koper indien zij daartoe gegronde redenen heeft. Indien de Koper een bestelling annuleert (behalve voor goederen die speciaal voor de Koper zijn besteld), is hij een verbrekingsvergoeding verschuldigd ten belope van twintig procent (20%) van de prijs, tenzij Beltracy door de annulering van de bestelling schade lijdt die hoger is dan dit bedrag. De Koper kan een bestelling van speciaal voor de Koper bestelde goederen niet annuleren. In dit geval wordt de volledige prijs gefactureerd.

 3.          LEVERINGEN

 3.1. Leveringstermijn. Leveringen gebeuren enkel onder voorbehoud van beschikbaarheid van de goederen, waarbij Beltracy zich het recht voorbehoudt om gedeeltelijke leveringen uit te voeren. De leveringstermijnen worden enkel ter informatie gegeven en binden Beltracy niet. Vertragingen geven geen recht op schadevergoeding noch op het schrappen van de bestelling. Bij het verstrijken van de indicatieve termijn, kan de Koper Beltracy in gebreke stellen om de goederen te leveren binnen een termijn gelijk aan de oorspronkelijke indicatieve leveringstermijn. Indien Beltracy dan nog steeds niet levert, kan de bestelling geannuleerd worden, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is. Evenwel is dergelijke ingebrekestelling zonder gevolg indien het verstrijken van de indicatieve termijn het gevolg is van een handelen of nalaten van de Koper of een derde (zoals een leverancier van Beltracy).

 3.2. Verzendingskosten. Behoudens anders overeengekomen, gebeuren de leveringen Ex Works (Incoterms 2020 zoals vastgesteld door ICC). Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om ervoor te zorgen dat de locatie van levering geschikt is als plaats voor de levering. Indien een verantwoordelijke van de Koper niet aanwezig is op het afgesproken leveringsadres en/of tijdstip, of de levering onmogelijk is, heeft Beltracy het recht om de leverings- en opslagkosten voor die goederen aan de Koper aan te rekenen, onverminderd het recht van Beltracy om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade hoger is en onverminderd artikel 3.4 van deze AVV. Beltracy en de Koper kunnen afwijken van voorgaande regeling en overeenkomen dat Beltracy het vervoer organiseert tot aan de vestiging van de Koper. In dat geval zullen de vervoerskosten gefactureerd worden waarbij een minimum van 9,50 EUR of 12 EUR afhankelijk van het gewicht en de grootte van de pakketten voor elke bestelling met een waarde van minder dan 400 EUR, tenzij Beltracy en de Koper schriftelijk een ander verzendbeleid overeenkomen.

 3.3. Risico. Het risico worden overgedragen aan de Koper zodra de goederen de lokalen van Beltracy verlaten.

 3.4. Facturatie. Tenzij anders overeengekomen, gebeurt de facturatie op datum waarop de goederen het pand van Beltracy verlaten. De bewaring van de goederen gebeurt op risico en kosten van de Koper vanaf de datum van de ter beschikkingstelling van de goederen. Indien de Koper de goederen niet afhaalt of in ontvangst neemt binnen een termijn van 10 werkdagen na hun ter beschikkingstelling, mag Beltracy de bestelling schrappen zonder enige schadeloosstelling. In dat geval staat de Koper steeds in voor de transport – en opslag/bewaarkosten. Bovendien is het niet afhalen of in ontvangstnemen van de goederen door de Koper binnen een termijn van 10 werkdagen, een impliciete annulatie van de bestelling door de Koper, waardoor de vergoeding conform artikel 2.4 van deze AVV verschuldigd is aan Beltracy.

 4.          TERUGNAME

 Tenzij vooraf schriftelijke toestemming is gegeven, worden de verkochte goederen niet teruggenomen of geruild. In geval van voorafgaande schriftelijke toestemming, zijn retourzendingen op risico en kosten van de Koper.

 5.           MILIEUBIJDRAGE

 Er zal een milieubijdrage aangerekend worden op de betrokken goederen en volgens de tarieven die op dat moment in voege zijn bij RECUPEL, PV CYCLE BELGIUM en elk ander erkend organisme. Op die door Beltracy doorgestorte milieubijdragen kan geen enkele korting toegekend worden.

 6.         KLACHTEN EN GARANTIE

 ​6.1. Klachten. De Koper dient bij levering de aard, hoeveelheid en goede staat van de goederen na te gaan. Alle klachten in verband met conformiteit van en/of zichtbare gebreken bij de goederen of met de factuur moeten door de Koper, op straffe van verval, schriftelijk gemeld worden binnen de vijf (5) dagen na de datum van de levering van de goederen, respectievelijk datum van de factuur, maar in ieder geval voor de bewerking, (door)verkoop daarvan. Deze melding dient foto’s te bevatten die onmiskenbaar bewijs leveren van de zichtbare gebreken en/of niet-conformiteit. De Koper dient daarenboven (vervolgens) alle (rechts)vorderingen omwille van de zichtbare gebreken en/of niet-conformiteit of de factuur, op straffe van verval, binnen een (1) maand na levering of de factuurdatum respectievelijk, in te stellen. Het gebruik, de bewerking of de (door)verkoop van de goederen ontneemt de Koper het recht om een klacht omwille van zichtbare gebreken en/of niet-conformiteit te melden. Indien de Koper de zichtbare gebreken en/of niet-conformiteit niet (tijdig) meldt of niet tijdig de factuur protesteert, wordt hij geacht de goederen/factuur te hebben aanvaard. De Koper dient alle klachten omwille van verborgen gebreken, op straffe van verval, schriftelijk aan Beltracy te melden, binnen twee (2) weken na ontdekking daarvan. Deze melding dient een gedetailleerde beschrijving te bevatten van de verborgen gebreken. De Koper dient daarenboven (vervolgens) alle (rechts)vorderingen omwille van de verborgen gebreken, op straffe van verval, binnen één (1) jaar na levering in te stellen. Enige klacht van welke aard ook schort de betalingsverplichtingen niet op en machtigt de Koper niet om de levering te weigeren voor goederen die het voorwerp van de klacht niet uitmaken. Beltracy behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om haar verplichtingen onder dit artikel op te schorten tot volledige betaling door de Koper van verschuldigde bedragen, uit welke hoofde dan ook.

 6.2. Garantie. De productgarantie beperkt zich tot de garantie van de fabrikant en haar termijn start op het ogenblik dat het goed geleverd wordt. De Koper zal slechts een vordering tot vrijwaring kunnen instellen indien hij beschikt over het aankoopbewijs van de goederen en indien de garantie die door de fabrikant aan Beltracy verstrekt werd voor deze goederen, nog steeds loopt. Beltracy kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor gebreken die het gevolg zijn van overmacht, een fout of nalatigheid in hoofde van de Koper of persoon voor wie de Koper verantwoordelijk is en/of normale slijtage, of verkeerd gebruik.

 ​6.3. Economische sancties. De Koper verbindt zich ertoe om in geval van overdracht aan een derde of verkoop aan een derde van de goederen geleverd door Beltracy, de nationale of internationale regelgeving met betrekking tot import- en exportcontroles na te leven of te doen naleven. De Koper vrijwaart Beltracy tegen alle klachten, procedures, vorderingen, boetes, verliezen of kosten die het gevolg zijn van het niet-nakomen en/of het schenden van de in dit artikel beschreven verplichtingen door de Koper.

 7.          AANSPRAKELIJKHEID

 Beltracy is behoudens in geval van opzet of bedrog, in geen geval aansprakelijk voor, en kan niet gehouden zijn tot vergoeding ten aanzien van de Koper van enige vorm van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productieverlies of productiestilstand, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, gemiste kansen, verlies van cliënteel of enige vorderingen van derden (waaronder de klanten van de Koper). De totale aansprakelijkheid van Beltracy per schadegeval is behoudens in geval van opzet of bedrog, beperkt tot het factuurbedrag van het desbetreffende order, althans tot dat gedeelte van het order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De Koper zal uitsluitend en alleen alle risico’s dragen met betrekking tot het gebruik van de goederen. De Koper erkent dat deze aansprakelijkheidsbeperkingen eveneens gelden in geval van zware fout van Beltracy.

 8.          FACTURATIE

 Beltracy behoudt zich het recht voor om zijn facturen en overzichten elektronisch aan de Koper over te maken.

 9.          BETALINGEN

9.1. Betaaltermijn. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd overeengekomen. De factuur zal pas als betaald beschouwd worden vanaf het ogenblik dat de gelden op de bankrekening van Beltracy geboekt zijn. De overschrijding van een betaalvervaldag kan de opeisbaarheid van alle (al dan niet vervallen) facturen van de Koper met zich meebrengen. Zelfs indien er een betalingstermijn toegekend wordt aan een Koper krachtens een bijzondere schriftelijke overeenkomst, zal de niet-betaling van één enkele factuur op de vervaldatum van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling alle onbetaalde facturen opeisbaar maken. Bij niet-betaling heeft Beltracy het recht om verdere leveringen, prestaties & diensten stop te zetten en om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. Indien Beltracy de overeenkomst ten aanzien van de Koper ontbindt wegens laattijdige betaling, is de Koper steeds van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding ten belope van vijftien procent (15%) van de prijs van de bestelling verschuldigd, onverminderd het recht van Beltracy om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade hoger is.

 9.2. Intresten. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn, zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, intresten verschuldigd cf. de wet van 2 augustus 2002 inzake betalingsachterstand bij handelstransacties, te berekenen vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de datum van ontvangst van de betaling.

 9.3. Schadevergoeding. Bij niet-betaling op de vervaldag, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, bovenop de intresten, een bedrag verschuldigd ten belope van 15 % van de prijs, met een minimum van 75 EUR ten titel van conventioneel schadebeding als forfaitaire vergoeding, wegens buitengerechtelijke kosten, onverminderd het recht van Beltracy om haar werkelijk geleden schade in te vorderen..

 9.4. Zekerheid. Indien er bij Beltracy op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de Koper, onder meer door daden van (gerechtelijke) uitvoering van de Koper, bij niet of laattijdig betalen van één of meerdere facturen, in geval van gerechtelijke reorganisatie en/of enige andere aanwijsbare gebeurtenissen die het vertrouwen van Beltracy in de goede uitvoering van de door de Koper aangegane verbintenissen (kunnen) aantasten, behoudt Beltracy zich uitdrukkelijk het recht voor om de leveringen op te schorten, voor nog uit te voeren leveringen een voorafgaande betaling te eisen van de Koper en/of (andere) zekerheden of waarborgen te vragen, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. Indien de Koper weigert een voorafgaande betaling te verrichten en/of andere door Beltracy gevraagde zekerheden te stellen, heeft Beltracy het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling de overeenkomst met de Koper te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn. Indien Beltracy de overeenkomst met de Koper ontbindt ten gevolge van de weigering van de Koper om een voorafgaande betaling te verrichten en/of een andere zekerheid te stellen, is de Koper steeds van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding ten belope van vijftien procent (15%) van de prijs van de bestelling verschuldigd, onverminderd het recht van Beltracy om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade hoger is.

 10.        EIGENDOMSVOORBEHOUD

 De goederen blijven eigendom van Beltracy tot ontvangst van de volledige betaling. Zolang er niet volledig betaald werd, kan de Koper de goederen niet doorverkopen of als zekerheid aanwenden. Elke handeling in weerwil van dit artikel is niet tegenstelbaar aan Beltracy. Indien de Koper de goederen in weerwil van dit artikel alsnog doorverkoopt aan een derde en Beltracy deze goederen niet kan revindiceren, zal het eigendomsvoorbehoud overgaan op de doorverkoopprijs van de goederen..

 11.        COMPENSATIE

 Schuldvergelijking door de Koper is uitdrukkelijk uitgesloten. Beltracy heeft het recht om alle vorderingen op de Koper te compenseren met enige in haar hoofde openstaande schulden, van welke aard ook en ongeacht of deze schulden zeker, opeisbaar of vaststaand zijn. Huidige bepaling en deze mogelijkheid zijn tevens geldig en tegenwerpelijk in geval van insolventie, ontbinding, gerechtelijke reorganisatie of faillissement in hoofde van de Koper.

 12.        INTELLECTUELE EIGENDOM

 Alle intellectuele eigendomsrechten mbt onder meer grafische elementen, merken, tekeningen, modellen, logo’s zijn de exclusieve eigendom van de fabrikanten of Beltracy. Ze worden niet overgedragen en komen niet in aanmerking voor gebruik, exploitatie, weergave, reproductie of aanpassing door de Koper of elke andere derde zonder schriftelijke toestemming van de fabrikanten of Beltracy..

 13.        PRIVACY

 Informatie over de bestelling en de Koper is onderworpen aan gegevensverwerking. De Koper erkent dat hij/zij zich ervan bewust is dat Beltracy zijn/haar gegevens zal verwerken en stemt ermee in om e-mailcommunicatie van Beltracy (promoties, prijsupdates, enz.) te ontvangen. Beltracy verbindt zich ertoe om alles in het werk te stellen om deze gegevens niet door te geven aan derden, anders dan degenen die handelen namens Beltracy. In overeenstemming met de Europese wetgeving heeft de Koper ook een recht op toegang, rectificatie en verwijdering met betrekking tot alle informatie over hem die in de bestanden van Beltracy voorkomt.

 14.        OVERMACHT EN HARDSHIP

 In geval van overmacht/hardship is Beltracy van rechtswege bevrijd en is zij niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. Overmacht/hardship is elke (al dan niet voorzienbare) gebeurtenis, buiten de wil van Beltracy, die een (tijdelijke) onmogelijkheid inhoudt om het contract geheel of gedeeltelijk (tijdig) uit te voeren binnen de grenzen van de economische rentabiliteit of die de uitvoering van het contract onredelijk bemoeilijkt en een klaarblijkelijk onevenwichtigheid in de contractuele relatie tussen Beltracy en de Koper creëert, zoals, maar niet beperkt tot, oorlog, oproer, algemene mobilisatie, gedeeltelijke of algemene staking, bedrijfsongevallen, brand, klimatologische omstandigheden, machinebreuk, faillissement of in gebreke blijven van en leveringsvertraging door leveranciers en onderaannemers, beperking van de energievoorziening, tekort aan of stijging van de prijzen van noodzakelijke grondstoffen, epidemie (met inbegrip van regeringsmaatregelen die daarvan het gevolg zijn), edm. In geval van overmacht/hardship komen de partijen overeen alle redelijke inspanningen te verrichten om de gevolgen van die situatie te beperken. Ingeval die situatie langer dan drie (3) maanden zou duren, kunnen beide partijen het contract met onmiddellijke ingang opzeggen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.